Adó, pénzügyi kötelességek

Adó, pénzügyi kötelességek

Máté 17, 24-27

24Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedik, és megkérdezték tőle: A ti mesteretek nem fizet templomadót? 25De igen – felelte. És amikor bement a házba, mielőtt még szólt volna, Jézus megkérdezte: Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót: a fiaiktól vagy az idegenektől? 26Miután így felelt: Az idegenektől – Jézus ezt mondta neki: Akkor tehát a fiak szabadok. 27De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad! Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted!

 

Máté 19, 16-26

16Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? 17Ő pedig azt felelte neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat! 18Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket: „Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, 19tiszteld apádat és anyádat”, és „szeresd felebarátodat, mint magadat!” 20Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? 21Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! 22Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
23Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába.24Ismét mondom nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. 25Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor kicsoda üdvözülhet? 26Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.

Itt nem azt olvassuk, hogy a gazdagok egyáltalán nem mehetnek ba az Isten országába. Hanem azt, hogy nehéz nekik. Főleg akkor, ha a mammonnak szolgálnak, és nem az Úr lelke az, ami a gazdagosás folyamatában is velük volt. Szentül hiszem, hogy ha jó lelkületűek vagyunk, adakozunk, tizedet fizetünk, és betartjuk azokat a parancsokat, amiket a pénzügyekkel kapcsolatban az Úr mondott, akkor igenis egy gazdag is be tud menni az Isten országába. Mégpedig azért, mert megtért, a bűneit megbánta, a lelke tiszta, Istennek engedelmeskedett, és nem a pénz volt az úr az életében, hanem pénzével is Istent szolgálta.

 

Máté 22, 17-22

17Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? 18Jézus pedig felismerve gonoszságukat, így szólt: Képmutatók, miért kísértetek engem?19Mutassátok nekem az adópénzt! Azok pedig odavittek neki egy dénárt. 20Ő megkérdezte tőlük: Kié ez a kép és ez a felirat? 21Azt felelték: A császáré. Ő akkor ezt mondta nekik: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené! 22Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, és otthagyva őt, elmentek.

 

Máté  23, 23

Ez kapcsolódik ahhoz a témához, hogy fizessünk-e tizedet? Szerintem igen. Az Úr azt mondja ebben a részben, hogy ne hagyjuk el azt.

23Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial